Vision : วิสัยทัศน์
ก้าวสู่อนาคตผู้นำสุขภาพผิวพรรณและความงาม

มุ่งมั่นและธำรงปรัชญาการสร้างนวัตกรรมเพื่อเป็นผู้นำในการให้บริการด้านสุขภาพผิวพรรณและความงาม ตอบสนองความพอใจของลูกค้าด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม

Mission : พันธกิจ
คิดค้นวิจัยเพื่อสุขภาพผิวพรรณและความงาม

  1. คิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างนวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจการผลิต การจำหน่ายสินค้า การบริการและเพิ่มศักยภาพด้านการรักษา จากการสร้างเครือข่ายด้านความงามทางการแพทย์(MEDICAL BEAUTY)ที่ดีที่สุด ให้เกิดผลกำไรที่เหมาะสม การวิจัยและพัฒนาด้าน เวชสำอางและเครื่องสำอางที่สอดคล้องกับแนวโน้มของการใช้สารที่ไม่ผ่านกระบวนการผลิตทางเคมี (Eco Trend) ให้มากที่สุด
  2. ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ และบุคลากรเพื่อการบริการด้านสุขภาพผิวพรรณและความงามที่มีความรู้และทักษะที่ดีที่สุด โดยยึดหลัก Best Practice ในการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและผลิตผล (Productivity) สูงสุด
  3. บูรณาการศาสตร์ และศิลป์ที่เกี่ยวข้อง และผสานเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคม ในกระบวนการคิด และกระบวนการทำ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมในสินค้าและบริการให้เกิดการเติมโตที่ยั่งยืน

สงวนลิขสิทธิ์ © 2560 บริษัทแพนราชเทวีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)