นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

 
        บริษัทดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ซึ่งบริษัทถือว่านโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการดำเนินธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีหน้าที่กำหนดนโยบายในเรื่องดังกล่าว มีการติดตามและประเมินผลการกำกับดูแลกิจการอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี และมีการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญตลอดมา
 
        โดยหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทมีเนื้อหาครอบคลุม ถึงโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท องค์ประกอบคณะกรรมการบริษัท บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการตรวจสอบ
 
       นอกจากนี้ บริษัทได้จัดทำนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้อนุมัติและประกาศใช้
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2560 บริษัทแพนราชเทวีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)